Externa länkar

Här hittar du länkar till några av Region Skånes verksamheter, till andra taltidningar och till myndigheter och organisationer med synskadeanknytning.

Region Skåne

Skånes Taltidning har Region Skåne som finansiär och huvudman. Organisatoriskt är vi en del av Psykiatri, Habilitering & Hjälpmedel. Här finns också Syn-, hörsel- och dövverksamheten där de skånska synmottagningarna huserar.

Region Skånes huvudsida (nytt fönster)
Habilitering och hjälpmedel (nytt fönster)
Synmottagning vuxna Helsingborg (nytt fönster)
Synmottagning vuxna Kristianstad (nytt fönster)
Synmottagning vuxna Lund (nytt fönster)
Synmottagning vuxna Malmö (nytt fönster)
Synmottagning barn och unga Lund (nytt fönster)

Organisationer med mera

Synskadades riksförbund, SRF, arbetar intressepolitiskt för sina medlemmar i hela landet. SRF Skåne är det södra distriktet av förbundet.
SRF riks (nytt fönster)
SRF Skåne (nytt fönster)
Unga synskadade, US, är en fristående intressepolitisk organisation för ungdomar upp till och med 30 år.
US (nytt fönster)
Funktionsrätt Sverige är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft.
Funktionsrätt Sverige
Syskonbandet är kristna synskadades egen förening
Syskonbandet (nytt fönster)

Myndigheter

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en statlig myndighet med bland annat ansvar för att ge personer med läshandikapp tillgång till litteratur på anpassade medier.
MTM (nytt fönster)
Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.
MFD (nytt fönster)
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuder specialpedagogisk rådgivning till kommuner och andra huvudmän gällande både barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
SPSM (nytt fönster)
Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
DO (nytt fönster)

Taltidningsproducenternas förening

TTF, Taltidningsproducenternas förening, är en yrkesförening för anställda på läns- och kommuntaltidningar i Sverige. På TTF:s hemsida hittar du nyheter om taltidningsbranschen och tävlingen Guldkassetten. Här finns också länkar till nyheter från några av Sveriges olika taltidningar.
TTF (nytt fönster)

Övrigt

Blindradio är en tillgänglig samlingssida för webbradiokanaler från hela världen.
blindradio.com (nytt fönster)